Aankoopvoorwaarden

Artikel 1 : Aanvaarding en toepasselijk van de aankoopvoorwaarden
Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn, behoudens wanneer er uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, van toepassing op alle bestellingen van Syntra Limburg VZW en Fortio CVBA (hierna genoemd SL) m.b.t. het kopen van goederen en alle opdrachten m.b.t. het verlenen van diensten door een Leverancier aan SL. Deze aankoopvoorwaarden hebben in ieder geval voorrang op de verkoopvoorwaarden van de Leverancier.

Artikel 2 : Levering – aanvaarding - verpakking
2.1 De levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Leveringen op het verkeerde adres worden door de Leverancier rechtgezet op eigen kosten. SL heeft het recht de levering uit te stellen. Leverancier zal in dit geval de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren. Het overeengekomen tijdstip van levering is van wezenlijke betekenis voor SL. Bij niet tijdige levering is de Leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim. De Leverancier is verplicht om een dreigende overschrijding van de leveringstermijn onmiddellijk schriftelijk te melden aan SL. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de overeenkomst of wettelijke bepalingen.

2.2 De Leverancier garandeert dat de zaken en de eventuele installatie/montage daarvan beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen en voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid. Leverancier garandeert dat de zaken geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken die noodzakelijk zijn worden meegeleverd. SL behoudt zich het recht voor om, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, de goederen te weigeren die afwijken van de bestelde goederen in afmetingen, kwaliteit, samenstelling, aantal of andere eigenschappen. De Leverancier zal de geweigerde, overtollige of op het verkeerde leveringsadres geleverde goederen terugnemen, zelfs als deze voorlopig in magazijn genomen werden, zonder dat hiervoor enige verantwoordelijkheid ten laste van SL kan worden gelegd. De levering wordt als aanvaard beschouwd, van zodra de bestelde goederen qua aantal, afmetingen, samenstelling en kwaliteit definitief aanvaard zijn op het juiste leveringsadres door SL. Deze aanvaarding dekt enkel de zichtbare gebreken. Alle voorbehoud wordt bijgevolg geformuleerd voor verborgen gebreken.

2.3 SL heeft te allen tijde het recht om (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van de Leverancier terug te sturen. De aan SL aangerekende verpakking zal door de Leverancier binnen de 7 dagen na verzending van de verpakking aan SL worden terugbetaald. Niet aangerekende verpakking dient door de Leverancier hoe dan ook te worden teruggenomen.

Artikel 3 : Leveringsdocumenten - factuur – betalingstermijn
De facturen zullen door SL betaald worden 30 dagen na ontvangst van de factuur en aanvaarding van de geleverde goederen of diensten, of indien anders overeengekomen. Alle leveringsdocumenten en facturen dienen de bestelreferentie (IO nr.) van SL te vermelden. Zonder vermelding van deze bestelreferentie, behoudt SL zich het recht voor om niet over te gaan tot tijdige betaling. In dat geval zullen intresten en een schadebeding niet van toepassing zijn. SL heeft recht het factuurbedrag te verminderen met de bedragen die de Leverancier verschuldigd is aan SL.

Artikel 4 : Aansprakelijkheid - verstrijken leveringstermijn – vrijwaring – ontbinding
4.1. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in verband met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Leverancier vrijwaart SL tegen alle gebreken en (financiële gevolgen van) aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. SL heeft het recht van leverancier te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking van de risico’s. Leverancier heeft op eerste verzoek van SL de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.

4.2 Bij het overschrijden van de leveringstermijn, is SL – zonder voorafgaande ingebrekestelling - gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag excl. BTW, of een specifiek anders vermeld bedrag op de bestelbon, onverminderd het recht van SL om een hogere schade te bewijzen en te vorderen. Gedeeltelijke leveringen geven geen recht op vermindering van de boete, daar de bestelling één geheel uitmaakt.

4.3 SL behoudt zich het recht voor om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden in geval er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de Leverancier in gevaar gebracht is (zoals bijvoorbeeld i.g.v. van faillissement, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, liquidatie of overdracht van haar bedrijf en/of haar schuldvorderingen).

Artikel 5 : Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken – plaats van uitvoering
Voor alle geschillen waarbij SL betrokken is, zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van SL bevoegd. Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe. Alle verbintenissen m.b.t. de huidige overeenkomst, zowel de levering als de betaling worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van SL.