Mind the Gap: Hoe omgaan met diversiteit op en rond de werkvloer? - Permanente vorming zorgsector

Onze leefwereld bestaat uit verschillende generaties, culturen, opvattingen en  uiteenlopende leefwijzen.  Verscheidene generaties, achtergronden en opvattingen kleuren de werkvloer en ons klanten-en leveranciersbestand. Wederzijdse verwachtingen verschillen. Dit maakt samenleven, samenwerken soms wel ingewikkeld. Inzicht in culturele en generationele achtergronden kan ons helpen om effectiever te zijn, beter samen te werken en meer te bereiken.

Doelstellingen 
- Bewustmaken van de verschillen in communicatie, gedrag en samenwerking binnen verschillende culturen, functies en generaties
- Middelen aanreiken om open te staan voor verschillen in context, situatie, achtergrond
- Overtuigen van het belang om klanten en leveranciers geweldloos en gelijkwaardig te behandelen
- Een manier helpen zoeken om met diversiteit om te gaan, ‘een gulden middenweg’ te vinden zowel bij hun patiënten als met elkaar
- Leren respectvol te communiceren

Heel concreet betekent dit:
- Omgaan met weerstand, vooroordelen, negatieve ervaringen,
- Doorbreken van 'wij-zij' denken
- Inzicht geven in verschillende referentiekaders
- Stereotiep denken en hokjes benoemen en herkennen
- Nadruk leggen op overeenkomsten en niet op de verschillen
- Werken aan verbale en non-verbale communicatie
- Informeren en sensibiliseren rond culturele en generationele diversiteit

Praktische informatie: 
Startdata zijn nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding.
Doelgroep: 

Iedereen die geconfronteerd worden met diverse culturen en generaties:
- Op de werkvloer
- In hun klantenbestand
- In hun leefwereld

Deze opleiding is erkend door FOD Volksgezondheid als permanente vorming in het kader van de toekenning van het functiecomplement voor leidinggevenden in de zorgsector.

Programma: 

1. IJsbreker: Stel je voor!
- Deelnemers stellen zichzelf voor vanuit hun eigen concrete achtergrond (bv afkomst, opvoeding, jeugd, waarden en normen) ahv 3 korte verhaaltjes. 1 van die verhaaltjes is niet waar.  De medekandidaten moeten raden welk niet klopt.
- Op deze manier ontdekken de deelnemers de achtergronden en denkpatronen van de medekandidaten

2. Intake: plenair gesprek rond diversiteit op de werkvloer
- Wat verstaat men onder diversiteit
- Wat vindt men daarvan
- Waar loopt men tegenaan?
- Hoe gaat men hiermee om?
- Wat kan anders: op deze manier worden de verwachtingen van de workshop in kaart gebracht en kan de trainer hierop in spelen

3. Theorie en praktijk rond interculturele en intergenerationele communicatie
- Geschiedenis van de migratie
- Wat is cultuur
- Wat zijn de invloeden van cultuur
- Wat is interculturele communicatie
   o Communicatiemodel: zender ontvang boodschap ruis
   o Interpretatiefilters: normen/waarden, achtergrond, …
   o Aannames/vooroordelen
   o IJsberg: gedrag: wat men ziet en wat men niet ziet
- Verschillende modellen: verschillende culturen (Multi actief, reactief, lineair-actief), interculturele gevoeligheden, interculturele competenties (bv initiatief, openmindedness, flexibiliteit, …)
- Een blik op de verschillende generaties
  o Wie zijn ze
  o Wat doen ze
  o Hoe denken ze
  o Wat verwachten ze
  o Hoe werken en leren ze
- Hoe zorgen we ervoor dat deze verschillen ons niet van elkaar verwijderen, maar ons juist verbinden, ons sterker en completer maken
- Nadenken over topics als migratie, langer werken, vergrijzing, de jeugd van tegenwoordig

Aanpak:

Ondanks het feit dat er heel wat nagedacht is over intercultureel en intergenerationeel communiceren en samenwerken, is dit in de praktijk veel complexer dan op papier. Daarom kiezen wij voor een praktische, speelse aanpak.  Het programma zoals hierboven beschreven wordt niet in pure theorie aangeboden maar in actieve werkvormen, zoals storytelling, quiz, kaartspel, Durven of Doen.
Hierin worden theorieën, inzichten en modellen rond diversiteit en interculturele en intergenerationele communicatie verwerkt.

Deze opleiding is erkend door FOD Volksgezondheid als permanente vorming in het kader van de toekenning van het functiecomplement voor leidinggevenden in de zorgsector.

Tijdens de middagpauze zal er een broodjeslunch worden voorzien.